За нас

"Обреден дом" - Русе е създаден на 01.01.1980 год. с решение на ИК на ОНС с протокол №6/24.04.1980 год. с предмет на дейност организиране и извършване на официалните семейни празници - сватби и погребения и предоставяне на свързаните с тях услуги, стопанисване и поддържане на обредни зали и гробища. С решение №174 на ОбС-Русе, прието с протокол №23/08.04.1994 год., се преобразува СП "Обреден дом" в Общинско еднолично дружество с ограничена отговорност "Обреден дом" ЕООД - регистрирано в РОС ФД 1263/1994 год. С Наредба № 13 от м.юли 2014 г. на Общински съвет - Русе фирмата се преобразува в Общинско предприятие ОП "Обреден дом - Русе".

Фирмата работи на основата на висок морал и лоялност към партньорите си, професионализъм, толерантност и отговорност към клиентите.


Директор:Антоанета Русева

Гл. счетоводител: Николай Великов