Полезна информация

СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК

За да бъде законен, гражданският брак трябва да бъде сключен пред длъжностно лице по гражданско състояние. Това е кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице. Необходимо е младоженците предварително да заявят желанието си за встъпване в граждански брак в съответната Община. В Русе това става в Община - Русе, стая 122. Там се уточняват деня и часа на сключването на гражданския брак. Подава се и декларацията, че не съществуват законови пречки за встъпване в брак, заявява се желанието на младоженците да запазят своето фамилно име или да вземат фамилното име на своя съпруг/а/, или да добавят фамилното име на съпруга/та/ си към своето, вписват се имената на кръстниците.

Сключването на граждански брак може да стане в дните от понеделник до петък – от 8.30 до 16.00 часа в Община - Русе, стая 122 или в Сватбения дом на ул. "Тома Кърджиев" №4.

 

Такса за сключване на граждански брак няма!

  

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК:

  • Двете лични карти на младоженците
  • Декларация, че не съществуват пречки за сключване на граждански брак, установени в чл. 12 и 13 от глава втора от Семейния кодекс на РБ. Декларацията се получава от Община - Русе, стая 122, но може да бъде изтеглена и от връзката по-долу.
  • Медицински свидетелства, валидни 30 дни от датата на издаването - задължително изведени и подпечатани
  • Младоженците, ненавършили 18 години, трябва да представят разрешение от районния съд
  • Младоженците със семейно положение разведен/а/ трябва да представят последното бракоразводно решение
  • Младоженците със семейно положение вдовец /вдовица/ трябва да представят съответния документ

В деня на сключването на гражданския брак е необходимо младоженците заедно със своите кръстници да бъдат в обредната зала 10 мин. преди определения час и да носят със себе си:

  • Двете лични карти
  • Двете лични карти на кръстниците
  • Сватбени пръстени
  • Ритуални чаши

 

Оттук може да бъде изтеглена: