Новини
18.11.2015: Уведомление

ОБЩИНА РУСЕ
„ОБРЕДЕН ДОМ"  ЕООД -  ГРАД   РУСЕ

          Уведомяваме всички граждани, които имат погребани близки в гробищен парк „Чародейка"- разред III парцели 2,3,4,5,6,7,8,9 и 10 ,че парцелите са отворени за повторни погребения. Необходимо е в  едногодишен срок - до 06.10.2014 г. гробовете да бъдат откупени от наследниците на покойните. В противен случай ще се считат за свободни.

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА -    082/58 68 00
15.06.2015: Важна информация за гробни места

Уведомяваме всички граждани, които имат погребани близки в двата гробищни парка на гр.Русе, че вече могат да проверят изтичането на срока за плащане на гробни места в този сайт.


- За изтичащ карантинен срок от 8 години от последното погребение на гр.парк "Басарбово";
- За изтичащ 15-годишен срок на право на ползване на гр.парк "Басарбово";
- За иттичащ карантинен срок от 8 години от последното погребение на гр.парк "Чародейка";
- За изтичащ 15-годишен срок на право на ползване на гр.парк "Чародейка".

Инфонмацита ще бъде актуализирана на всеки 4 месеца.


Прикачен файл: attachment_1434349411.zip
03.09.2014: Важна информация

Уведомяваме всички граждани, които имат погребани близки в гробище "Чародейка" - разред III, парцели 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, че съгласно писма: изх.№ 2391/11.07.2013 г. на РЗИ - Русе, № 2329/17.07.2013 г. на РИОСВ - Русе и изх.№ 30/82-17 # 3/03.09.2013 г. на Община Русе, парцелите са отворени за повторни погребения. Необходимо е в едногодишен срок - до 06.10.2014 г. гробовете да бъдат откупени от наследниците на покойните. Плащането се извършва в канцеларияна на гробищен парк "Чародейка". В противен случай ще се считат за свободни.

За да няма неприятни изненади - изтекли срокове за гробоползуване и предоставяне на гробовете на други лица, е необходимо един път годишно гражданите да минават през канцеларията на съответния гробищен парк, където ще ги уведомяват за сроковете, както и евентуално ще се актуализира информацията за грижовниците на гроба.

Канцелариите работят без почивен ден от 08.00 до 17.00 часа.
27.06.2014: Уведомление

Съгласно заповед №16/27.06.2014г. на Управителя на "Обреден дом" ЕООД, за спечелилия обществената поръчка с предмет: "Доставка на ТОВАРАЧ С ОБРАТНА ЛОПАТА-КОЛЕСЕН 1 брой", се обявява ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН АД, гр.София, ЕИК 131433890.
12.06.2014: Публична покана по реда на Глава 8 "а" от ЗОП за възлагане на обществена поръчка

Публична покана по реда на Глава 8 "а" от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на ТОВАРАЧ С ОБРАТНА ЛОПАТА-КОЛЕСЕН 1 брой. Рег.№ID9030440 в регистъра на АОП.

В прикачения файл можете да намерите следните документи:

  1. Публичната покана
  2. Приложение 1: Оферта/Образец №1
  3. Приложение 2: Техническо предложение/Образец №2
  4. Приложение 3: Ценово предложение/Образец №3"

Прикачен файл: attachment_1402580356.zip